Giao hàng và Nhận hàng

Giao hàng và Nhận hàng

SETCO thực hiện việc giao và nhận hàng theo hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng.

Thời gian giao hàng được xác nhận trong hợp đồng kinh tế hay báo giá chính thức

Địa điểm nhận hàng tiêu chuẩn là đia điểm của công ty chúng tôi SETCO

Hướng dẫn sử dụng thiết bi được thực hiên tại đia điểm của Quý khách hàng

Trong trường hợp cần thiết việc giao nhận hàng hóa được thỏa thuận theo các điểu khoản Incoterm